Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Спеціальність економіка та підприємництво
Спеціальність економіка та підприємництво


У Рівненському інституті Університету „Україна”, ви можете обрати одну із спеціальностей: „Облік і аудит”, „Фінанси”, „Економіка підприємства”. Випускні кафедри та кафедри, що обслуговують навчальний процес представлені широким спектром фахівців у своїх галузях. Більше 50 % викладачів мають вчені ступені та звання. Серед них: зав. кафедрою загальноекономічних дисциплін, кандидат економічних наук, Олієвська Мирослава Григорівна; зав. кафедроюекономіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент Стахів Ольга Андріївна; зав. кафедрою фінансів , кандидат економічних наук, доцент Ладюк Ольга Дмитрівна, зав. кафедрою обліку і аудиту, кандидат економічних наук, Засанська Світлана Володимирівна.

Процес організації навчання постійно вдосконалюється. Створюються відповідно до стандартів та використовуються вже існуючі ефективні технології підготовки кадрів нової генерації, фахівців економістів.

В інституті проводиться різнобічна наукова робота, спрямована на розробку фундаментальних та прикладних наук, на створення наукової та методичної літератури. Постійно здійснюється пошук подолання стереотипів, використання нових технологій та методів навчання, форм контролю, організації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Студенти оволодівають знаннями та практичними навиками сучасних інформаційних технологій, роботи з операційним програмним та прикладним програмним забезпеченням, різноманітними мовами програмування, графічними редакторами, ІТ-технологіями, що відповідають вимогам сучасного розвитку комп’ютерних технологій.

ОБЛІК І АУДИТ Бухгалтерія - мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії. Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується в діловій сфері для підтримки бізнесових структур. Крім того, термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперують не тільки бухгалтери й менеджери, фінансисти, плановики, але і фахівці управлінського апарату будь-якого підприємства, власники, інвестори, банкіри, юристи - усі, хто так чи інакше вступає в ділове життя. Головне завдання бухгалтера - використання наявної інформації, її аналіз та інтерпретація. Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи і методи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх в обліку і звітності. Ми радимо вам зупинити свій вибір саме на цій спеціальності. Здобувши її в РІ Університету „Україна”, ви зможете працювати фінансовим директором, головним бухгалтером фірми, податківцем, аудитором або ж започаткувати власний бізнес. В сучасному бізнесі професії бухгалтера і аудитора шановані, високооплачувані і дефіцитні.

ФІНАНСИ І КРЕДИТ Фахівець за спеціальністю "Фінанси і кредит" - це економіст-фінансист високої кваліфікації, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності. До цих функцій входять планування, прогнозування, координація, фінансування і кредитування, облік, аналіз, ревізія, контроль, інвестування на підприємствах, фірмах, страхових компаніях, державному казначействі, фінансових установах, органах виконавчої влади тощо. Він може вирішувати завдання у фінансово-економічній сфері на макро- та мікрорівнях. Важливість і відповідальність функцій фінансового забезпечення економічної діяльності потребують висококваліфікованої, ініціативної та відповідальної роботи. Лише такий фахівець може забезпечити високий рівень прибутку. Саме ці обставини обумовлюють широкий спектр вимог до фахівця з фінансів. І таким вимогам відповідатиме випускник РІ Університету "Україна".

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Фахівець готується для організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідницької діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці в умовах конкуренції та ринкових відносин. Менеджер призначений для роботи на посадах керівників усіх рівнів та фахівців на підприємствах роздрібної і оптової торгівлі різноманітних форм власності, спільних підприємствах, біржах, акціонерних організаціях, торгових домах, асоціаціях, концернах, корпораціях, посередницьких конторах, науково-дослідних закладах, інформаційно-обчислювальних центрах, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та інших структурах. Фахівець готується до виконання сукупності таких видів діяльності: планово-економічної, маркетингової, організаційно-економічної, менеджерської і науково-дослідної роботи на підприємствах, які здійснюють підприємницьку діяльність, в системі підготовки кадрів, на біржах тощо.