Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Навчальний відділ
Навчальний відділ


Навчальний відділ закладу є його структурним підрозділом і створений з метою організації навчального процесу та підготовки методичного забезпечення дисциплін.

Науково-методична робота відділу базується на досягненнях педагогічної науки, культури і перспективного педагогічного досвіду, системі аналітичної, пошукової, дослідницької організаційної, діагностичної, культурно наукової і практичної, інформаційної діяльності з підвищенням наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної та культурної компетентності, підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Навчальний відділ спрямовує свою роботу не лише на послідовне вдосконалення професійних якостей, збагачення і оновлення нової системи знань і умінь науково-педагогічних працівників, а і на розвиток їх особистісних якостей, серед яких: гуманізм, висока загальна культура й моральність, активність і комунікабельність, рішучість, наполегливість, ініціативність, вимогливість, уміння володіти собою, тактовність і самостійність, творча уява, самокритичність та інші.

Навчальний відділ здійснює свою діяльність на підставі Положення про відділ, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ВМУРоЛ «Україна», Вченої ради університету та інституту, начальника відділу.

Організацію роботи навчального відділу забезпечують методисти відділу, кафедр, циклових комісій, бібліотекарі.

Мета методичної роботи — зростання рівня педагогічної майстерності викладача й педагогічного колективу, встановлення єдності поглядів на навчання та виховання, а також на використання навчально-матеріальної бази, вироблення і застосування нових прийомів навчання.

Основні завдання методичної роботи в інституті:

- підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників;

- удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу;

- удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;

- упровадження у навчально-виховний процес нових методів і методик викладання;

- постійне підвищення методичної майстерності викладачів, участь у методичних нарадах, конференціях, семінарах, школі молодих викладачів, курсова підготовка;

- удосконалення методичних матеріалів, підвищення їхньої якості;

- підвищення відповідальності викладачів за якість проведення занять.

Методична робота в інституті організується та проводиться за планом методичної роботи, що розробляється навчальним відділом за участю науково-методичних об’єднань кафедр, інших підрозділів на кожний навчальний рік. При щомісячному плануванні він уточнюється та доповнюється, виходячи з обставин, що складаються, і нових завдань.

У методичній роботі основна увага приділяється:

- постійному підвищенню педагогічної майстерності викладачів;

- науково обґрунтованій розробці, експериментальній перевірці й упровадженню до навчально-виховного процесу прогресивних методів і засобів навчання і виховання;

- роботі з викладачами-початківцями;

- забезпеченню своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;

- удосконаленню навчально-лабораторної бази.

Важливе місце в методичній роботі займають питання індивідуалізації й інтенсифікації навчання студентів, організації їхньої самостійної роботи над навчальним матеріалом.

Методична робота кафедр охоплює навчальну, наукову і виховну роботу. Вона спрямована, насамперед, на підвищення наукового рівня закріплених за кафедрою навчальних дисциплін і вдосконаленню методики їх викладання.

Основним змістом удосконалення навчально-виховного процесу в закладі є:

- спрямування його не на передачу якомога більшого обсягу знань тим, хто навчається, а на розвиток і стимулювання у них пізнавальної активності, уміння самостійно шукати, знаходити й аналізувати навчальну інформацію;

- реалізація у навчанні одного з принципів ефективного менеджменту, суть якого полягає в тому, що якою б якісною не була інформація, обов'язково настане час, коли набутої інформації стає недостатньо.

Успішне виконання цих завдань залежить від здатності викладача постійно аналізувати свою діяльність, уникати епізодичності й формального підходу в роботі, відчувати необхідність в удосконаленні своїх знань і педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський зазначав «Сильним, досвідченим стає той педагог, який вміє аналізувати свою працю».

Викладачем - майстром стає не кожен викладач, а лише той, хто постійно засвоює нові педагогічні технології й ефективно застосовує їх на практиці, тобто викладач компетентний, творчий, ініціативний, викладач, який постійно підвищує педагогічну майстерність, своєчасно і якісно розробляє навчально-методичне забезпечення дисципліни.

Основною метою організаційної і науково-методичної роботи всіх структурних підрозділів Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна» є забезпечення змісту навчання, що відповідає вимогам Державних стандартів вищої освіти і потребам регіональної економіки, упровадження прогресивних форм, методів і технологій навчання, що дозволяють високоякісно здійснювати освітній процес з оптимальними витратами матеріальних, фінансових засобів і інтелектуальних ресурсів тих, хто навчається.

Колектив працює над створенням інтегрованих навчальних планів, що забезпечують наступність і перманентність ступеневої освіти «молодший спеціаліст – бакалавр - магістр», над створенням навчальних планів, що забезпечують підготовку фахівців за певними напрямами професійної діяльності.

Важливий напрям методичної роботи є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи студентів і викладачів. Саме собою зрозуміло, що введення нових галузевих стандартів, внесення коректив до навчальних планів, організація навчання за КМС вимагає поповнення фонду навчально-методичної літератури. Крім того в останні роки дуже велика увага приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів і новим їх видам. Так комп’ютеризація навчального процесу і розширення використання Інтернет - технологій cприяли впровадженню публікації навчально-методичних матеріалів на електронних носіях, створенню електронних підручників, навчальних і контролюючих програм, особистих сайтів викладачів для інформаційних і навчальних потреб.

Усе більш широке застосування в навчальному процесі знаходить такий метод контролю знань як, тестування, застосоване у традиційній формі чи з використанням комп’ютерної техніки. З метою подальшого вдосконалення чинної в інституті системи контролю знань студентів, підвищення ефективності навчального процесу та оцінки знань студентів, з 2005 року в РІ ВМУРоЛ «Україна» впроваджено в практику проведення тестового (модульного) контролю та ректорських контрольних робіт (РКР). В інституті створена система ректорського контролю. Наявний електронний та паперовий банк – даних ректорських контрольних робіт.

Розроблені нормативні матеріали та методичні рекомендації, щодо шляхів впровадження КМСОНП в РІ ВМУРоЛ «Україна». Означені матеріали узагальнені в збірках:

«Нормативно-правові документи та методичні рекомендації в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу» (Укладачі: Процюк В.К., Ковальчук П.О., Петренчук В.В. - Рівне , РІ ВМУРоЛ «Україна» 2008.- 261с.).

«З досвіду роботи викладачів РІ ВМУРоЛ «Україна» в умовах КМСОНП» (Укладачі: Процюк В.К., Ковальчук П.О., Петренчук В.В., Назаревич В.В., Бабійчук П.М., Бородинська Л.І. - Рівне, РІ ВМУРоЛ «Україна» 2008. - 152с.).

Кафедри інституту, ВНМР працюють над електронним забезпеченням навчальних дисциплін, що дає можливість студентам оперативніше отримати всі необхідні завдання в процесі навчання.

Центрами методичної роботи в інституті є методичний кабінет та кафедри інституту

Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», навчальний відділ зосереджує увагу на вдосконаленні науково-методичного, фахового рівня викладацького складу та на підвищенні педагогічної майстерності. Відділом розроблені рекомендації , щодо організації методичної роботи у інституті, розробки конкретної методики викладання дисципліни. Сприяє підвищенню педагогічної майстерності і проведення відкритих занять та відвідування їх зав. кафедрами та викладачами з подальшим обговоренням.

Підвищенню майстерності викладачів сприяє щорічне традиційне проведення в жовтні місяці педагогічних читань присвячених Дню народження О.В. Сухомлинського. В читаннях, крім викладачів інституту, беруть участь фахівці з різних галузей педагогіки і психології, вчителі області. Крім того, на кафедрах працюють школи тренерської майстерності, молодого підприємця, проводяться семінари, тематичні лекції.

В інституті працює Вчена рада, що визначає перспективні і тактичні завдання методичної роботи в інституті в цілому. На засіданнях ради розглядаються питання стану і результативність навчально-методичної роботи в інституті.

Особлива роль у методичній роботі викладачів інституту належить самостійній роботі над підвищенням рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності. Значною мірою вона визначається вимогами до науково-педагогічних кадрів керівництва ВНЗ, а також професійною відповідальністю, професійними амбіціями викладачів. Тому ця форма методичної роботи викладачів є складовою індивідуального плану викладача та їх самоосвіти. Зміст її охоплює систематичне вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, участь у методичній роботі науково-методичних об’єднань, засідань кафедр, проведенню експериментальних досліджень.