Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Різне
Різне


НАУКОВІ ЗДОБУТКИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ
УНІВЕРСИТЕТУ «Україна» У 2010-2011 Н.Р.


Упродовж 2010-2011 н.р. науково-педагогічним складом РІ Університету «Україна» розроблялися 48 науково-дослідних робіт, 7 з яких завершено за звітний період. Зокрема, захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук та видано 3 монографії, 3 навчальні посібники. Один із них – з грифом МОН України.

Тематичний план наукових досліджень Рівненського інституту ВНЗ Університету «Україна» відповідає «Програмі розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки» і складається з 48 тем наукових досліджень. Більшість з них відповідають дослідницькій тематиці наукових шкіл, що діють в інституті.

Тематичний план роботи РІ Університету «Україна» відображає ініціативи ректорату та викладачів, що спрямовані на виконання тем наукових досліджень кафедр:

1. Психолого-педагогічні аспекти оптимізації професійної підготовки студентів-психологів відповідно до вимог Болонського процесу (реєстраційний № 0109U002179 від 29.01.2009 р.)

2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в контексті сталого розвитку (реєстраційний № 0109U002178 від 29.01.2009 р.)

3. Фінансовий потенціал України в контексті економічного росту (реєстраційний № 0109U002134 від 22.01.2009 р.)

4. Вдосконалення системи підготовки фахівців економічного профілю до використання комп’ютерної техніки у професійній діяльності (реєстраційний № 0109U001253 від 03.02.2009 р.)

5. Методологічні та методичні засади соціальної роботи в Західному регіоні України (реєстраційний № 0109U001252 від 03.02.2009 р.)

Ці теми НДР реалізуються в рамках дослідження проблеми, яку розробляє Рівненський Інститут Університету «Україна»: «Соціально-психологічний супровід інваріативних трансформацій громадської думки в умовах економічних реформ».

Упродовж навчального року викладачі інституту проходили підвищення кваліфікації не тільки у вищих навчальних закладах України, а й за кордоном (Інститут позитивних технологій і консалтингу, Російська Федерація).

Опублікування результатів науково-дослідної роботи.

У поточному навчальному році науково-педагогічним складом РІ Університету «України» опубліковано 3 навчальні посібники (один з яких з грифом МОН України), 3 монографії, 198 статей та тез доповідей. 35 з них надруковані в журналах і збірниках наукових праць, що входять до переліку ВАК України як такі, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

№ п/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

(монографія, підручник, посібник)

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, лист МОН України про присвоєння грифу (№___від__________)

1.

Ставицький О.О., к психол.н., проф. кафедри психології, ректор

Психологія гандикапізму

Рівне, 2011, - 376 с.

2.

Кизима Р.А., к.пед., проф. кафедри ГСД

Практикум з екології: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни

К.: Університет «Україна», 2011. – 147 с.

3.

Пепа Т.В., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки підприємства, Кондрашихін А.Б., Качала Т.М.

Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання [Текст] : навч. посіб. для студ. Вищих навч. закл. (з грифом МОН України)

Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 335 с.

(лист від 08.06.2010 р. № 1/11-4889)

4.

Папуша В.В., ст. викл. кафедри психології, Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю. та ін.

Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім’ї: навчальний посібник

[заг.ред. Н.Ю. Волянюк]. – Р.: «Принт Хаус», 2011. – 184 с.

5.

Пепа Т.В., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки підприємства, Мазур А.Г., Поліщук О.Ю., Мазур С.А.

Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України. Монографія.

Вінниця: Вінницька газета, 2010. – 274 с.

6.

Пепа Т.В., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки підприємства, Чернюк Л.Г., Бондаренко В.М., Бондаренко Л.М.

Сукупний ресурсний потенціал регіону: стан, проблеми та перспективи

Вінниця: РВВ ВНАУ – ПП Балюк І.Б., 2010. – 263 с.За звітний період вийшло 2 номери електронного видання «Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ Університету «Україна». Опубліковано збірники наукових праць:

· Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 21-22 квітня 2010 р. – Рівне: РІ Університету «Україна», 2010. – 366 c.;

· Проблеми реалізації соціальної політики України: матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2010 р. / За ред. І.М. Цимбалюка. – Рівне: РІ Університету «Україна», 2011. – 345 с.;

· Збірник матеріалів V Загальноінститутської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку». – Рівне: РІ Університету «Україна». – 171 с.;

· Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, наука та самореалізація молоді» опубліковано у фаховому виданні «Освіта регіонів», який видається базовою структурою.

Наукові конференції і семінари, організовані Рівненським інститутом Університету «Україна»:

1. Науково-методичний семінар «Соціально-психологічні шляхи індивідуалізації та оптимізації навчального процесу студентів з особливими потребами» (28 жовтня 2010 р.).

2. ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми реалізації соціальної політики України» (24–25 листопада 2010 р.).

3. Науково-методичний семінар «Активні стратегії в навчанні студентів» (27 листопада 2010 р.).

4. Навчально-методичний семінар «Проблема віктимності (робота практичного психолога з жертвами насилля)» (18 лютого 2011 р.).

5. «Круглий стіл» «Ювенальна юстиція: дилеми України на шляху рецепції європейської практики» (03 березня 2011 р.).

6. Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (18–19 березня 2011 р.).

7. V Загальноінститутська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку» (22 березня 2011 р.).

8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (24–25 березня 2011 р.).

9. «Круглий стіл» «Профілактика соціального сирітства і сімейного неблагополуччя» (12 травня 2011 р.).

10. «Круглий стіл» «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку регіональної економіки» (23 травня 2011 р.).

11. Науковий семінар «Духовно-культурний розвиток України (до 450-ої річниці Пересопницької Євангелії)» (26 травня 2011 р.).

12. «Фестиваль практичної психології на Світязі» (27–29 травня 2011 р.).

Найбільш вагомі досягнення в науковій роботі в 2010-2011 н.р. є:

1. Трансформація конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» з інститутської в міжнародну (участь у 15 науковців з Польщі, Туреччини, Російської Федерації, Республіки Білорусь).

2. Інноваційний за формою та змістом «Фестиваль практичної психології на Світязі» (27–29 травня 2011 р.). У роботі фестивалю брали участь понад 80 науковців, аспірантів, практичних психологів і студентів з різних міст України. Протягом трьох днів проведено 75 тренінгів, майстер-класів, ворк-шопів і творчих майстерень.

3. Робота Центру практичної психології при соціально-психологічній службі РІ Університету «Україна»: окрім основної діяльності – забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, надання консультацій – у співпраці з управлінням освіти і науки Рівненської ОДА проведено низку семінарів-тренінгів за участю психологів закладів освіти Рівненської області:

· «Арт-терапія: базові техніки у роботі психолога» (27 жовтня 2010 р.);

· «Арт-мандали» як форма роботи практичного психолога» (2 грудня 2010 р.);

· «Арт-терапія у роботі психолога з дітьми та дорослими: базовий курс» (26 грудня 2010 р.);

· «Робота психолога з образами фей та чарівників в казкотерапії» (21 січня 2011 р.);

· «Емоційне вигорання у психологів соціальної сфери» (9 лютого 2011 р.);

· «Техніка монотипії в роботі практичного психолога» (10 лютого 2011 р.);

· «Проблема віктимності (робота практичного психолога з жертвами насилля)» (18 лютого 2011 р.);

· «Арт-технології в роботі зі стресовими та депресивними станами клієнта» (3–4 березня 2011 р.);

· «Використання образів з чарівними предметами в казкотерапії» (7 квітня 2011 р.);

· «Ґудзик як інструмент практичного психолога (ґудзикотерапія)» (05 травня 2011 р.).

У 2010-2011 н.р. у співавторстві з викладачами опубліковано 68 статей і тез доповідей. 13 студентів нашого вузу взяли участь у конкурсах наукових робіт всеукраїнського, регіонального та загально університетського рівнів. Результати цієї діяльності такі:

· Герасимчук Альбіна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Економіка підприємства», посіла ІІІ місце в Рівненській області у V Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України»;

· Осніцька Віра, студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота», посіла ІІІ місце у конкурсі студентських наукових робіт за тематикою VIIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»;

· Лебедєва Оксана Вікторівна, студентка ІІ курсу спеціальності «Правознавство», посіла І місце в ІІ (обласному) етапі Х Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Лебедєву Оксану визнано «Науковцем року» серед студентів у 2010-2011 н.р..

За підсумками конкурсу «Науковець року–2011» серед викладачів, це почесне звання за вагомі наукові здобутки цього року отримав ректор Рівненського інституту Університету «Україна», кандидат психологічних наук, професор Ставицький О.О.

Науковцем року в номінації «Краще науково-методичне видання» став Папуша В.В., ст. викладач кафедри психології, за опублікований ним навчальний посібник «Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім’ї».

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок в організацію наукової діяльності Рівненського інституту Університету «Україна» нагороджено грамотою Пальчевську О.С., кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін інституту.

Станом на вересень 2011 р. діє чотири угоди про міжнародну співпрацю РІ Університету «Україна». А саме:

1) з Анапським філіалом Московського державного гуманітарного університету ім. М. Шолохова (Російська Федерація);

2) з Інститутом міжнародних відносин та американістики у м. Варшава (Республіка Польща);

3) з Вищою школою комунікативної політології та міжнародних відносин у м. Варшава (Республіка Польща);

4) з Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь).

Міжнародне співробітництво РІ Університету «Україна» у 2008-2011 р.р. здійснювалося в таких формах: проведення наукових форумів спільно з зарубіжними партнерами, участь студентів і викладачів інституту в науково-практичних конференціях, стажування викладачів за кордоном, публікація статей викладачів у закордонних наукових виданнях, обмін науковою літературою.