Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про кафедру "Психології"
Рівненський інститут
Університету „Україна”

Кафедра ПСИХОЛОГІЇ

Шпак Світлана Григорівна,

завідувач кафедри психології,

кандидат психологічних наук, доцент

Адреса: 33021, м. Рівне, -В,

Тел: 0(362) 23-17-90, 22-13-05.Основною метою діяльності кафедри психології є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Кафедра психології – випускова кафедра спеціальності «Психологія», здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Основні завдання кафедри:

здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів і спеціальностей, що забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

здійснення наукової і науково-технічної, культурно-виховної, оздоровчої діяльності;

забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

підготовка молоді до самостійної наукової діяльності;

інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому порядку навчально-методичних комплексів відповідних спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін;

аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями;

участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідних напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється чи планується підготовка фахівців;

організація державної атестації студентів;

організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу;

організація навчальних та виробничих практик студентів, їх стажування в науково-дослідних, проектно-конструкторських установах та на виробництві, у тому числі за кордоном;

участь в підготовці, організації перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

допомога майбутнім фахівцям усвідомити роль і значущість обраної професії;

формування умов для навчання, розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

ознайомлення студентів з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними й прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних науковців у процесі оволодіння навчальним курсами за навчальними планами.

Студенти під час навчання отримують професійні знання, вміння, навички з різних галузей психології:

- загальної та вікової;
- педагогічної та клінічної (медичної);
- експериментальної та диференціальної;
- соціальної та етнічної;
- політичної та юридичної;
- психології управління та психології праці;
- психології сім'ї, інженерної психології;
- психології мистецтва та психології менеджменту;
- зоопсихології та патопсихології тощо.

Здобувають вміння і навички з:

- психодіагностики;
- психологічного консультування;
- психотерапії;
- психокорекції;

Знайомляться з сучасними методами роботи у гештальт-терапії, психоаналізі, арт-терапії, психодрамі та ін.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Психологія»:


- психолог у навчальних закладах,
- на промислових підприємствах,
- в рекламних агенціях,
- владних структурах,
- органах внутрішніх справ,
- пенітенціарних установах,
- медико-психолого-педагогічних комісіях,
- соціально-психологічних службах,
- у вищих навчальних закладах,
- коледжах,
- гімназіях,
- ліцеях,
- спецінтернатах,
- дитсадках і дитбудинках,
- медичних закладах.

Викладацький склад кафедри

Фахівці заклали підвалини створення науково-методичної документації з усіх дисциплін для студентів різних форм навчання. Значна робота була здійснена з організації практичної підготовки: забезпечення базами практики, підготовка програм різних видів практик, індивідуальних творчих завдань.

Викладачами кафедри використовуються принципи загальної педагогіки та новітні технології навчання: комп’ютерні технології, інтерактивні технології навчання, кейс-методи, дійові прийоми колективної роботи, ділові та ситуаційні ігри.

З усіх дисциплін кафедри створені науково-методичні комплекси, розроблені методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять. Практикується проведення лабораторних занять на підприємствах та установах міста і області, періодично діючих семінарів.

Велика увага приділяється організації самостійної роботи студентів. Для цього викладачі кафедри розробили і щорічно поновлюють завдання для самостійної та науково-дослідної роботи (підготовка рефератів, виконання завдань творчого характеру). Звіти з виконаних робіт заслуховуються і обговорюються на практичних та семінарських заняттях, засіданнях та студентських науково-практичних конференціях. Частина завдань є складовою курсових робіт науково-дослідного характеру.

З метою уніфікації навчального процесу впроваджується єдина система кредитних одиниць та стандартизація документів, які видаються студентам після завершення навчання, що наближає якість освіти до вимог загальноєвропейських стандартів. Кафедра вдосконалює кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Відповідно до сучасних вимог створюється належне інформаційне забезпечення навчального процесу. Пріоритет надається літературі, що видана державною мовою.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня: стажування, підготовка дисертаційних робіт, участь у науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Невід’ємною складовою роботи викладачів кафедри є проведення науково-дослідної роботи із залученням студентів. За результатами досліджень викладачів кафедри готують публікації, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Практична та наукова значимість виконаних науково-дослідних робіт підтверджена використанням розробленої нормативно-технічної документації на підприємствах та установах міста.

Провідні фахівці кафедри психології є науковими керівниками дипломних робіт випускників, дослідження яких проводиться на базах інших ВНЗ. Молоді науковці в подальшому будуть залучатися до викладацької роботи кафедри.

Студенти 1-4 курсів беруть участь у дослідженнях по комплексній кафедральній науково-дослідній роботі: у розробці технологій та оформленні нормативно-технічної документації, виступають з доповідями на наукових конференціях, публікують тези доповідей. Слід зазначити, що зацікавленість студентів у науковій роботі зростає.

Викладачі кафедри постійно приділяють увагу виховній роботі зі студентами, враховуючи психолого-педагогічні характеристики студентів з особливими потребами і специфіку їх потреб. Більшість викладачів є кураторами академічних груп, організаторами виховної роботи. Усі викладачі кафедри займаються виховною роботою при проведенні усіх форм занять та проходження практики. У студентів виховуються морально-етичні риси, повага і любов до України, шанобливе ставлення до своєї професії, розширюється загальний світогляд. Куратори, викладачі кафедри організовують відвідування музеїв, консерваторії, філармонії, екскурсії в заповідні історичні міста України, заходи щодо пропаганди здорового способу життя та всебічно допомагають студентам при виконанні різних видів самостійної роботи, сприяють проведенню дослідницької роботи.

Напрямки організаційної роботи.

Вирішальна роль у підготовці студентів до самостійної трудової діяльності безпосередньо відводиться викладачам. Вони допомагають оволодіти необхідними знаннями та практичними навичками для кращої адаптації в майбутньому до умов виробництва. Для цього проводяться тематичні конкурси професійної майстерності серед студентів.

Конкурси проводяться в дні відкритих дверей університету з метою презентації спеціальності абітурієнтам. Для залучення абітурієнтів проводяться також тематичні бесіди в школах, технікумах, ліцеях, підприємствах , установах та організаціях. Крім того, проводиться профорієнтаційна робота в споріднених навчальних закладах та на підприємствах підприємствах.

Матеріально-технічна база постійно поновлюється. Викладачі кафедри докладають багато зусиль щодо покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторних занять та науково-дослідної роботи, враховуючи особливості контингенту студентів.

Так при підготовці психологів, студенти по закінченні навчання отримують диплом психолога державного стандарту. Термін навчання 4 роки - бакалавр з психології, 5 років - спеціаліст. За період навчання студенти отримують професійні знання, вміння, навички з різних галузей психології: загальної, вікової, педагогічної, зоопсихології, патопсихології, клінічної (медичної), експериментальної, диференціальної, соціальної, політичної, юридичної, інженерної, психології праці, сім'ї, спорту, мистецтва, менеджменту і маркетингу, управління тощо. Здобувають вміння та навички з психодіагностики, психологічного консультування, психотерапії та психокорекції. Знайомляться з сучасними методами роботи у психотерапії, психоаналізі, арт-терапії, психодрамі та інше. Навчальний план спеціальності "Психологія" складений так, щоб на всю потужність був використаний метод занурювання особистості у процес активного здобуття знань.

>