Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Характеристика спеціальності психологія
Характеристика спеціальності психологія


Характеристика спеціальності - психологія

Спеціаліст-психолог призначений для професійної діяльності у закла­дах освіти, медицини, установах для надання соціальної допомо­ги, на промислових підприємствах, у галузі науки.

Фахівець з вищою освітою повинен бути підготовлений до розв’язання конкретних професійних і соціально-професійних завдань відповідної посади. Він повинен легко адаптуватися до нестабільних умов діяльності підприємств різних форм власності: володіти необхідним обсягом знань в культурній, правовій, соціально-психологічній, еко­логічній та інших галузях, вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації. Кожен випускник повинен мати відповідну сукупність знань і вмінь для виконання обов'язків на високому професійному рівні.

Загальні вимоги до якостей фахівця як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей.

Спеціаліст з психології повинен володіти комплек­сом знань з фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, вікової, соціальної, педагогічної, експериментальної, клінічної психології, психодіагностики, кон­сультування тощо.

Спеціаліст з психології, підготовлений у РІ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”, виконує аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції, вивчає наявні та розробляє нові методи вивчення особистості, здійснює корекцією психічного розвитку людини, пропонує і впроваджує рекомендації щодо оптимізації процесів тру­дової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку. Важливим у діяльності фахівця психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов та режимів життєдіяльності.

Спеціаліст з психології повинен по-філософському оцінювати історичні та сучасні процеси у природі та суспільстві, враховувати особливості культурного розвитку свого народу, його національні традиції. Фахівець, як творча особистість, професіонал своєї справи, повинен глибоко продумувати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору з урахуванням етичних вимог, володіти навичками організаторської та виховної роботи, бути ерудованими у сфері вітчизняної та світової культури, вільно володіти державною мовою, знати іноземні мови, особливо англійську, бути пропагандистом своєї професії.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ І УМІННЯ


Спеціаліст з психології повинен знати:

• основи законодавства в галузі охорони здоров'я, освіти, зайнятості населення, охорони праці, методичних, нормативних та інших керівних матеріалів у галузі практичної психології;

• загальну і спеціальну психологію (загальну, вікову, соціальну, педагогічну, інженерну, психологію особи і праці і т.д.);

• закономірності психічних процесів, особливості розвитку психіки;

• загальні закономірності розвитку людей різного віку;

• особливості поведінки людей в малих і великих групах;

• питання, пов'язані з творчою діяльністю людей, особливості сприйняття;

• питання діяльності людини, особливості організації його праці;

• особливості поведінки людини у стресових ситуаціях;

• особливості судового процесу, мотиви поведінки злочинця, заходи профілактики злочинності;

• основи психодіагностики, психологічного консультування;

• методи соціально-психологічного тренінгу, діагностики і корекції розвитку особистості;

• педагогіку, побудову програм навчання;

• передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.

Повинен уміти:

• проводити аналітичну для дослідження роботу (робота з отримуваною інформацією, адаптація психодіагностичних методик до умов реальної практики);

• інформувати клієнта щодо його особистісних проблем;

• проводити психологічне консультування, направлене на надання допомоги людині у вирішенні різних скрутних ситуацій;

• організовувати групові заходи, вести тренінги, семінари, читати лекції;

• проводити профілактику і корекцію небажаних проявів психіки людини, а також зміцнення інформування необхідних психологічних якостей особистості;

• проводити професійний відбір і підбір кадрів;

• здійснювати психологічний супровід кар'єри.

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ:

• добре розвинені комунікативні здібності;

• тактовність, відчуття відповідальності;

• уміння співпереживати (емпатія);

• уміння слухати;

• високий рівень розвитку образного мислення, логічного мислення;

• аналітичний розум;

• емоційна стійкість;

• розвинена словесно-логічна і образна пам'ять;

• високий рівень розвитку концентрації і стійкості переключення і розподілу уваги;

• ораторські здібності;

• високий рівень самоконтролю.