Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про кафедру "Економіки підприємства"
Рівненський інститут
Університету „Україна”


Стахів Ольга Андріївна,

в.о. завідувача кафедри, доцент,

кандидат економічних наук


Заснована кафедра весною 2004 році. За період свого існування кафедра підготовила майже 425 спеціалістів та магістрів з економіки, які працюють на підприємствах та в організаціях України.

Восени 2013 року кафедра економіки підприємства була об’єднана із кафедрою загальноекономічних дисциплін та отримала назву кафедри Економіки підприємства та економічної теорії.

Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями "Економіка підприємства" (напрямок "Економіка і підприємництво").

Навчання за спеціальністю "Економіка підприємства" передбачає одержання загальної вищої освіти через вивчення нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки ("Економічна теорія", "Філософія", "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" та інші); циклу загальноекономічної підготовки ("Економіка підприємства", "Менеджмент", "Маркетинг", "Фінанси", "Страхування", "Інвестування" та інші) та циклу професійної підготовки ("Стратегія підприємства", "Економіка й організація інноваційної діяльності", "Проектний аналіз" та інші). Підготовка охоплює широке коле питань з функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання, які пов'язано зі здійсненням виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, маркетингової діяльності.

Організація навчального процесу за спеціальністю "Економіка підприємства" забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань управління інвестиційною діяльністю у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Випускники університету за спеціальністю "Економіка підприємства" є економістами високої кваліфікації, які підготовлені для виконання різних організаційно-управлінських функцій на підприємствах усіх сфер економіки. Вони успішно проходять конкурсних відбір при працевлаштуванні. Цьому сприяє посилена підготовка з розробки інвестиційних проектів, обґрунтуванню інноваційних розробок, пошуку резервів розвитку підприємств, розробки стратегії нарощування виробничого потенціалу. Дипломні, науково-дослідницькі та курсові роботи студенти виконують за заявками підприємств, на базі реальних даних, результати яких впроваджуються у виробництво. Це дозволяє студентам реалізувати набуті теоретичні знання і практичні навички в умовах підприємств, що сприяє успішному працевлаштуванню.

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання. Інформаційно-технічна база університету сприяє виконанню науково-дослідної роботи студентів, якісній підготовці майбутніх фахівців. Студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій, участі у науково-практичних конференціях і олімпіадах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. При відповідному рівні підготовки студенти після отримання диплому бакалавра (перші чотири роки навчання) можуть продовжити навчання в магістратурі під керівництвом провідних викладачів кафедри "Економіка підприємства". На магістрів зі спеціальності "Економіка підприємства" існує великий попит серед провідних банків і підприємств органів обласної та міської адміністрації, від яких надходять заявки, чисельність котрих перевищує набір у магістратуру.

Колектив кафедри складається з висококваліфікованих фахівців, які здатні підготувати майбутню економічну еліту XXI сторіччя в Україні. У нинішньому складі кафедри має високий науково-педагогічний потенціал: 3 доцента, кандидата економічних наук, 2 доцента, кандидата технічних наук, 3 доцента: без ступеня, звання, 3 старших викладачі та 9 викладачів, загалом 20 осіб, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих економічних питань.