Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Характеристика спеціальності "Економіки підприємства"
Характеристика спеціальності "Економіки підприємства"


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форма навчання: Денна, заочна.

Кваліфікація: Бакалавр з економіки підприємства, спеціаліст з економіки підприємства; магістр з економіки підприємства.

Напрям Економіка підприємства пов'язаний із вивченням механізмів діяльності та управління внутрішніми ресурсами підприємства, функціонування підприємницьких структур в умовах конкурентного середовища, фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Особливістю напряму економіки підприємства є глибоке вивчення складових ефективного функціонування підприємства в умовах ринку. Студенти набувають вміння:

– проведення комплексної економічної діагностики діяльності підприємства;

– економічного обґрунтування рішень щодо господарської ефективності діяльності підприємства;

– розробки заходів щодо економічного використання наявних ресурсів;

– виявляти резерви економічного розвитку підприємства;

– виконувати розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;

– обирати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт;

– обґрунтовувати планові рішення;

– здійснювати прогнозування економічно-господарського розвитку одиниці.

Підготовка фахівців зі спеціальності „Економіка підприємства” здійснюється в університеті за четвертим (найвищим) рівнем державної акредитації. Після чотирьох років успішного навчання (заочно – 4.5 років) студенти здобувають кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства, а в наступний рік – кваліфікацію спеціаліста або магістра з економіки підприємства.

Спеціальність Економіка підприємства згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра, спеціаліста та магістра передбачає підготовку майбутніх фахівців, які працюватимуть в підприємствах, об'єднаннях, асоціаціях, організаціях різних форм власності на таких посадах:

– генерального директора (президента, голови правління);

– директора (керівника) підприємства (підприємницької фірми);

– головного економіста (радника, консультанта або аналітика з економічних питань); – начальника фінансового відділу (економіста з фінансової роботи);

– начальника планово-економічного відділу (планово-економічного бюро, цеху, економіста з планування);

– начальника відділу організації праці та заробітної плати (бюро організації та заробітної плати цеху, економіста з праці);

– головного бухгалтера (економіста з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, аудитора);

– начальника відділу маркетингу (економіста з маркетингу);

– начальника відділу матеріально-технічного постачання (економіста з матеріально-технічного постачання);

– економіста з договірних та презентаційних робіт;

– наукового співробітника проектно-дослідної установи;

– викладача вищого навчального закладу.

Базовими предметами є:

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств; економіка підприємства; економічна діагностика; державне регулювання економіки; інвестування; основи бізнесу; підприємництво; розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; управління потенціалом підприємств; контролінг; управління проектами; соціально-економічна безпека; проектний аналіз; потенціал підприємства: формування та оцінювання; національна економіка; економіка інноваційного підприємства; обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; планування і контроль на підприємстві; потенціал і розвиток підприємства; підприємництво і бізнес-культура; формування бізнес-моделі підприємства; ціноутворення.

Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в наукових роботах. Про високу якість наукової діяльності студентів свідчить участь та заняття призових місць на всеукраїнському конкурсі студентських робіт та участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських, регіональних студентських науково-практичних конференціях (форумах), всеукраїнських конкурсах наукових робіт та всеукраїнських олімпіадах.

„Економіка підприємства” - це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни!

МАГІСТРАТУРА

В магістратурі Рівненського інституту Університету «Україна» можуть навчатися випускники вищих навчальних закладів які мають диплом бакалавра з економіки і підприємництва

Форми навчання:

денна (термін навчання - 1 рік),

заочна ( термін навчання - 1 рік).

Галузь знань - «Економіка і підприємництво» (0305)

Спеціальність – «Економіка підприємства» (8.03050401)

Що краще: освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» чи освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”?

У зв'язку з тим, що Україна підписала Болонську декларацію, метою якої є створення Єдиного європейського простору вищої освіти, система освіти здійснює поступовий перехід на існуючу в Європі двоступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою. Дана система складається з бакалаврату (1-й ступінь навчання) та магістратури (2-ій ступінь навчання).

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”. Рівень базової вищої освіти, яка триває 4 роки і має практико-орієнтований характер. Після закінчення даної програми, випускнику вузу видається диплом про вищу професійну освіту з присвоєнням ступеня „бакалавр”. Відповідно, бакалавр – це випускник вузу, що одержав фундаментальну підготовку без будь-якої вузької спеціалізації, він має право займати всі ті посади, для яких кваліфікаційними вимогами передбачено наявність вищої освіти.